• دارا بودن قدرت کافی درخصوص پوشش صنایع تولیدی در شرق کشور.
  • سهولت دسترسی به کشورهای مجاور نظیر افغانستان ترکمنستان و دیگر کشورهای آسیای میانه.
  • استقبال تجار و هیئت های تجاری افغنستان، ترکیه و ترکمنستان جهت برقراری ارتباط تجاری.
  • پذیرایی بیش از 20 میلیون زائر در سال و در نتیجه نیاز شدید به داشتن صنایع تولیدی بهداشتی فعال.
  • با توجه به گستردگی سه استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی امکان گرد آوری هرچه بیشتر و بهتر تولید کنندگان محصولات شوینده، پاک کننده و بهداشتی و سلولزی شرق کشور جهت برقراری ارتباط با سایر تولید کنندگان کشوری و شرکت های معتبر فراهم آمده است.
  • فراهم آوردن فرصتی مناسب جهت مذاکره رو در رو با تجار غیر ایرانی.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
اخبار نمایشگاه فید خبرها
حامیان
  • http://eventseye.com
  • http://10times.com
  • http://Expomap.ru