دکتر عباسعلی خاکسار

مدیر عامل
ایمیل : khaksar@aresa.ir تلفن : 05137653080 فکس : 05137659033
مشاهده رزومه

مرضیه نظری

مدیر پروژه نمایشگاه های داخلی
ایمیل : nazari@aresa.ir تلفن : 05137651148 فکس : 05137651148 همراه : 09120151274
مشاهده رزومه

زهره تهرانی

مدیر پروژه نمایشگاه خارجی
ایمیل : tehrani@aresa.ir تلفن : ٠٥١٣٧٦٥٣٤٥٢ همراه : 09150273792
مشاهده رزومه

مهندس آزیتا هاشم نیا

مدیر سایت - مدیر پروژه نمایشگاه های داخلی
ایمیل : hashemnia@aresa.ir تلفن : 05137651039 فکس : 05137651039 همراه : 09120151273
مشاهده رزومه

فرهاد ملک

مدیر هنری
ایمیل : malek@aresa.ir تلفن : 05137602108 فکس : 05137602108 همراه : 09151141712
مشاهده رزومه

مهندس شهره عرفانیان سرابیان

کارشناس پروژه
ایمیل : erfanian@aresa.ir تلفن : 05137650680 فکس : 05137650680
مشاهده رزومه

ستاره رستمی

کارشناس پروژه
ایمیل : rostami@aresa.ir تلفن : 05137651247 فکس : 05137653080(14)
مشاهده رزومه

مهندس شبنم ناصری

کارشناس پروژه
ایمیل : naseri@aresa.ir تلفن : 05137650906 فکس : 05137653526 همراه : 09120151271
مشاهده رزومه

مهندس شایسته شریفیان

کارشناسان پروژه
ایمیل : sharifian@aresa.ir تلفن : 05137653526 فکس : 05137653526 همراه : 09120151271
مشاهده رزومه